Експеримент

Програми

Конкурс з англійської мови "SMART"

Уроки з Panaboard

 

 КОНЦЕПЦІЯ

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141»

Дніпропетровської міської ради

 

І. Вступ


         ХХI століття — це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості i культури всієї нації набувають вирішального значення для економічного i соціального поступу країни, інтеграції i глобалізації соціальних, економічних i культурних процесів, які відбуваються в свiтi. Перспективи розвитку української держави вимагають глибокого оновлення системи освіти.

         Входження України до світового освітнього простору зумовлює приведення вітчизняних освітніх стандартів у відповідності до норм світового товариства.

        Освіта ХХI століття — це освіта для людини. Її основа - розвиваюча, культуротворча домінанта, соціокультурна компетенція в сфері мов, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти i саморозвитку, вміє критично мислити i опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання i вміння для творчого розв’язання   проблем, прагне змінити на краще своє життя i життя своєї країни.

Стрімкий розвиток у сучасному світі інформаційно-комунікаційних технологій та системи мас-медіа нагально потребує цілеспрямованої підготовки особистості до вмілого і безпечного користування ними. Відтак постає гостра потреба в розвитку медіаосвіти, одне з головних завдань якої полягає в запобіганні вразливості людини до медіанасильства і медіаманіпуляцій, втечі від реальності в лабіринти віртуального світу, поширенню медіазалежностей.

Концепція спрямована на підготовку і участь у проведенні широкомасштабного поетапного всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти на всіх рівнях; пріоритетне започаткування практики шкільної медіаосвіти, яка стане головною інтеграційною ланкою формування цілісної системи медіаосвіти.

Ця концепція розвитку школи на 5 років, як сукупність провідних науково-методичних ідей, принципів, підходів, що визначають основні цілі, стратегію та специфіку дiяльностi навчального закладу, — визначає основні положення щодо організації навчального процесу у період реформування освіти,  iнтеграцiї у світовий простір та розвиток школи як спеціалізованої з поглибленим вивченням іноземних мов.

ІI. Загальні положення

 

         Головна мета концепції – визначення стратегії розвитку ССЗШ № 141.

         В основі концепції:

O  орієнтація на розвиток творчої особистості учнів та педагогів;

O  організація інноваційної структури управління школою зі створенням Центру полілінгвістичного і полікультурного спрямування та міжнародного співробітництва;

O  модернізація змісту освіти через надання можливостей учням вибору змісту та форм навчання;

O  формування медіакультури особистості в середовищі значущих для неї спільнот (малих груп, родин, навчальних і виробничих колективів, місцевих громад тощо);

O  нероздiльнiсть навчання i виховання, що полягає у їх органічному поєднанні, формування фізично, психічно і морально здорової особистості.

 

2.  Стратегічні завдання

 

1. Сформувати органiзацiйно-функцiональну систему інтелектуальної творчої дiяльностi вчителів та учнів в умовах профільного навчання.

2. Створити інформаційно-навчальне середовище.

3. Відкоригувати особливості організації навчально-виховного процесу відповідно до спеціалізації школи.

4. Створення сприятливих умов для формування в учнів індивідуальності, суб’єктності, здібності до різнопланової реалізації своїх можливостей.

5. Забезпечувати психологічний супровід  та соціологізацію навчально-виховного процесу.

6. Спрямувати зміст виховної роботи на формування особистісних рис громадянина України, який є носієм духовно культури народу, його національної ментальності.

7. Сприяти формуванню медіа імунітету особистості, який робить її здатною протистояти агресивному медіасередовищу, забезпечує психологічне благополуччя при споживанні медіапродукції, що передбачає медіаобізнаність, уміння обирати потрібну інформацію, оминати інформаційне «сміття», захищатися від потенційно шкідливої інформації з урахуванням прямих і прихованих впливів.

8. Сприяти формуванню рефлексії і критичного мислення як психологічних механізмів медіаграмотності, які забезпечують свідоме споживання медіапродукції на основі ефективного орієнтування в медіапросторі та осмислення власних медіапотреб, адекватного та різнобічного оцінювання змісту і форми інформації, її повноцінного і критичного тлумачення з урахуванням особливостей сприймання мови різних медіа.

9.Створити умови для розвитку здорової особистості, що виявляє вiдповiдальнiсть за збереження власного здоров’я та здатності до медіа творчості для компетентного і здорового самовираження особистості та реалізації її життєвих завдань, покращення якості міжособової комунікації і приязності соціального середовища, мережі стосунків і якості життя в значущих для особистості спільнотах.

10.Сприяти формуванню спеціалізованих аспектів медіакультури: візуальної медіакультури (сприймання кіно, телебачення), музичної медіакультури, розвинених естетичних смаків щодо форм мистецтва, опосередкованих мас-медіа, та сучасних напрямів медіаарту тощо.

         Згідно з Концепцією загальної середньої освіти діяльність школи базується на принципах єдності й варiативностi, демократичності i гуманізму, ґрунтується на засадах органічного поєднання національного i загальнолюдського.


III. Структура школи. Система управління

         Комунальний заклад освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141» Дніпропетровської міської ради  діє як загальноосвiтнiй навчальний заклад І-ІІІ ступенів (і ступінь – початкова школа, ІІ ступінь – основна школа, ІІІ ступінь – старша школа).

 Початкова школа є чотирирічною. До неї вступають діти, яким до 1 вересня, як правило, виповнилося 6 років, які за результатами медичного i психологічного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання, а також успішно пройшли конкурсне випробування.

         Основна школа (5-9 класи) дає базову загальну середню освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів, формує в них готовність до виробу i реалізації форм й подальшого одержання світи i профілю навчання.

         З метою розвитку пізнавальних здібностей дітей та підготовки їх до профільного навчання впроваджуються елементи технології гнучкої диференціації «АЗІМУТ», система факультативних та індивідуально-групових занять. 

         Старша школа (10-11 класи) є останнім етапом здобуття повної загальної середньої освіти, на якому завершується формування цiлiсної картини світу, оволодіння способами пізнавальної i комунікативної дiяльностi, уміннями одержувати з різних джерел i переробляти iнформацiю, застосовувати знання. Старша школа функціонує як профільна згідно Статуту. Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а також участю у роботі клубів, гуртків, у проведенні пошукової та навчально-дослідної роботи.

         Напрямки функціонування школи:

O  управлінська дiяльнiсть;

O  iнформаційно-органiзацiйна дiяльнiсть;

O  навчальна дiяльнiсть;

O  навчально-методична дiяльнiсть;

O  виховна дiяльнiсть;

O  учнівська дiяльнiсть;

O  медико-психологічна дiяльнiсть.

IV. Органiзацiя навчально-виховного процесу

та зміст освіти
         Школа планує свою роботу самостійно вiдповiдно до програми розвитку школи. У програмі відображаються найголовніші питання роботи, визначаються перспективи розвитку.

         Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складається на основі типових і навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини i визначенням профілю навчання.

         Школа здійснює навчально-виховний процес за семестровою системою.

         Структура навчального року визначається згідно з регламентом Міністерством освіти і науки України. Тижневе навантаження учнів встановлюються школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

         Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих - 40 хвилин, у 5-11-х класах – 45 хвилин.

         Щоденна кiлькiсть i послiдовнiсть навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається на рік, вiдповiдно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, затверджується директором, погоджується із профспілковим комітетом та СЕС Ленінського району.

         Групування учнів за паралелями здійснюється:

-         за результатами конкурсного випробування (1-і класи);

-         за професійними інтересами та бажаннями (10-і класи).

Організація курсу навчання будується на основі:

-         застосування адаптивної системи навчання (1-і, 5-і, 10-і класи);

-         предметно-класного викладання (1-11-і класи);

-         предметно-групове викладання (1-11-і класи).

         Зміст освіти ґрунтується на положеннях, визначених Концепцією загальної середньої освіти (Постанова колегії Міністерства освіти i науки України від 22.11.2001 р. № 12/15-2) та Типовими державними навчальними планами.

V. Виховна система школи

         Виховна система школи спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті та Концепцію виховання дітей та молоді у національній системі освіти.

         Базується виховна система на меті і завданнях, змісті, формах і методах виховання, діагностиці виховної роботи.

 

         Метою виховної роботи школи є:

·        створення та поліпшення умов для отримання кожним учнем освіти відповідно до інтересів, нахилів, потреб особистості, надання всім учням можливості для самореалізації;

·        формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті;

·        формування цілісної особистості, яка має такі гуманістичні риси, як доброта, чуйність, милосердя, увага, толерантність, совість, чесність, повага і любов до людей.

 

          Основними завданнями виховної роботи у школі є:

-         формування особистості патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації;

-         виховання особистості демократичного світогляду й культури;

-         забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей;

-         створення й розвиток цінностей громадянського суспільства;

-         виховання в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя;

-         розвиток у дітей та молоді творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей та молоді.

 

Основні принципи виховання:

·        самоорганізація, самостійність, самовиховання, самоврядування і самоаналіз;

·        творчість – основа діяльності;

·        колектив формує яскраву неповторну індивідуальність;

·        виховання звички турбуватися про людей та отримувати від цього задоволення;

·        гуманізація і демократизація.

 

         Головною метою шкільного самоврядування є набуття соціального досвіду, формування особистісних рис громадянина України, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури в системі колективної творчої діяльності.